Phải đọc sách Sáng Thế như thế nào cho đúng?

Share on facebook
Share on twitter
Chuyên đề thuộc Chương Trình Hiểu và Sống Đức Tin Trưởng Thành, được tổ chức trên ZOOM Meeting hàng tuần.
LM Chỉnh Trần, SJ

LM Chỉnh Trần, SJ

Vui lòng liên hệ facebook: https://www.facebook.com/chinhtransj để tham gia Chương trình.